آذری زبانها🐺یاشاسن آذری میلت


آذری زبانها🐺یاشاسن آذری میلت :: ????ﺂكـάžάřΐال????
10/100

🔭چت. دوستی.آزاد🚜بی احترامی نکن تا همچنان آقا صدات کنیم<3 (u) >:) 📢


Присоединиться

YouPlanet в настоящее время доступен для говорящих на персидском языке, особенно для жителей Ирана, Афганистана, Таджикистана, Армении.YouPlanet, meet & call stranger planets