کوردها


کوردها :: Sam کوردها :: Elias
4/50

فقط کوردها فوش ممنوع


Aderire
Sam

باشن

7 months ago
Sam

سلام

7 months ago
Elias

Galaxy Created

11 months ago

YouPlanet attualmente disponibile per i parlanti persiani, in particolare i cittadini dell'Iran, dell'Afghanistan, del Tagikistan e dell'Armenia.YouPlanet, meet & call stranger planets