کوردها


کوردها :: Sam کوردها :: Elias
4/50

فقط کوردها فوش ممنوع


عضو شوید
Sam

باشن

7 months ago
Sam

سلام

7 months ago
Elias

Galaxy Created

11 months ago

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets